Mathematics and Sciences 数理化学系 – 数学 Mathematics

简介:
数学是一门研究数量、结构、变化以及空间等概念的科系。此科系的学生必须学习各种数学公式理论及运算技巧,并透过抽象的想象和严谨的逻辑推理,了解各种由运算、量度、对物体形状及运动等观察中产生的概念。此外,学生也必须学习如何从各种公式与定义中尝试拓展新的概念,并数字公式化这些新概念的猜想。此科系也被使用在各种不同的领域上,包括科学、工程、医学和经济学等,这些结合被通称为应用数学(applied mathematics)。

开办相关科系的国立学府:

 • 马大 UM
  数学理学士学位 Ijazah Sarjana Muda Sains(Matematik)
  数学文学士学位(电脑数学及工业)Ijazah Sarjana Muda Sains(Matematik Komputeran dan Industri)
 • 理大 USM
  理学荣誉学士学位(数学)Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian(Matematik)
  应用理学荣誉学士学位(数学与经济)Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan dengan Kepujian(Matematik dan Ekonomi)
  应用理学荣誉学士学位(模拟数学)Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian(Permodelan Matematik)
 • 国大 UKM
  理学荣誉学士学位(数学)Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian(Matematik)
 • 博大 UPM
  理学荣誉学士学位(数学)Bacelor Sains dengan Kepujian (Matematik)
 • 工大 UTM
  理学学士学位(数学)Ijazah Sarjana Muda Sains(Matematik)
  理学学士学位(工业数学)Ijazah Sarjana Muda Sains(Matematik Industri)
 • 北大 UUM
  科学荣誉学士学位 (商业数学) Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Perniagaan)
 • 沙大 UMS
  理学荣誉学士学位(数学与电脑图像)Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian(Matematik dengan Komputer Grafik)
  理学荣誉学士学位(数学与经济)Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian(Matematik dengan Ekonomi)
 • 登大 UMT
  理学学士学位(电脑电子数位数学)Ijazah Sarjana Muda Sains(Matematik Komputasi)
  理学学士学位(金融数学)Ijazah Sarjana Muda Sains(Matematik Kewangan)

录取积分统计:
请参考全国大专生学辅导组科系积分 http://www.quansheng.org/

开办相关科系的私立学府:

注:可点击橙色私立大专查找课程详情,入学资格,学费,奖贷学金等。

NOTE: 可尝试通过 “课程搜索” 查找其它相关的私立学府;http://www.fsi.com.my/course/

就业机会:
毕业生一般可在各领域担任管理、财金、销售、会计、统计等相关职位。又或继续深造直到硕士或博士,最后成为数学家,从事数学教学与研究工作。

学习内容:
此科系的课程内容包括了模拟数学、统计分析、计量经济、定量分析、逻辑与分析、问题解决能力、创意想象等等。

 1. Michelle
  June 17th, 2017 at 22:59 | #1 FSI member

  请问可以告诉我如何成为数学家吗?具体需要些什么资格和途径?适合从事关于数学教育的职业吗?

快来留言! "Mathematics and Sciences 数理化学系 – 数学 Mathematics"

留言

您的电邮不会被显示。


*